Bdak 12 Thun MnlnggaI Dunla Aklbat Ketag1h Main Game OnIine

Ketagih4n permain4n vide0 ialah tabi4t per.mainan vide0 luar talian atau dalam talian yang ber.lebihan sehingga menj3jaskan keb0lehan sese0rang untuk berfvngsi secara normal dalam aktiviti harian. Ketagih4n permain4n vide0 dalam ka.langan kanak-kanak juga sudah menjad1 kebim.bangan besar bagi ibu bapa.

Lap0ran medi4 tem.patan melap0rkan se0rang bdak leIaki berusia 12 tahun di Kampung Salam Jaya, Subang, Jawa Barat mnlnggaI dunla aklbat mengaIam1 ketaglhan meIam.pau bermain perma1nan vlde0 secara dalam taIian (onIine game).

Lap0r Trlbunnews, sebelum mnlnggaI dunla, knak-knak leIaki yang bernama Raden Tri Sakti itu serlng me.ngeIuh saklt kepaI4 dan dibawa berjumpa d0ktor.

H4siI pemerlksaan pkar peru.batan men.dapati knak-knak itu mnlnggaI dunla kerana mengaI4mi gngguan sar4f aklbat radlasi yang dikeIu4rkan dari teIefon plntar.

Berdsarkan makIvmat yang diper0Ieh, Raden sering bermain perm4inan vldeo secara dalam taIian setiap hari tanpa menghlraukan aktiviti lain yang sep4tutnya diIakvkan oleh knak-knak seusia dengannya.

Ketua Kmpung Salam Jaya, Sertu Sugeng berkata, keIuarga mngsa memb4wanya ke h0spitaI selepas knak-knak itu sering mengadv saklt kepaI4 yang ku4t.

“Raden dirwat selama 16 hari di h0spitaI sebelum kea.daannya semakin krltikaI dan dia mnlnggaI dunla di rumah,” katanya.

Semoga apa yang terjadi menjad1 ik.tibar kepada kita sebagai ibu bapa untuk memantav aktiviti anak-anak supaya kej4dian ini tidak berlakv lagi dikalngan kita.

Sumber : Utusan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*