Perkampung4n Em4s di Daerah Lip1s, Ada P3nduduk kg Memper0leh Sehingga 7KG

LIPIS – Di sebalik ketenangan beberapa buah kampung di daerah Kechau. Kawasan ini yang mempunyai keluasan 77,000 hektar di sini, siapa sangk4 kan.dungan pervt bumi­nya dilimp4hi dengan em4s ment4h. Ia sekali gus mengub4h taraf hidup kira-kira 5,000 penduduk di situ sejak turun temvrun.

Kewu.judan em4s yang ber.timbun di kawasan itu boleh digambarkan seolah-olah penduduk tinggal dan hidup dengan l0gam berharga tersebvt. Ini kerana ia didkwa berada di bawah, depan dan belakang rumah mereka. Oleh kerana banyaknya em4s, ada penduduk yang memper0leh sehingga tujuh kil0gram

Ketulan em4s yang ditemvi ketika akti.viti melom.b0ng yang dilakvkan oleh penduduk di Kampung Sungai Mun, Mukim Kechau, Lipis, Pahang baru-baru ini. – ABDUL RASHID ABDUL RAHMAN

Bolehk4h Anda Ambil Em4s Itu Walaupun Em4s Itu Dalam Tanah Sendiri

 

Boleh g@li tetapi tidak boleh ambil. Itu kata Presiden Insti.tut Geo.logi Malaysia Datuk Yunus Abd Razak. Ia berhvbung aktivit1 mengg4li em4s oleh penduduk Kampung Jenang, Marang di kawasan tanah berh4mpiran kediam4n masing-masing.

Beliau yang juga bekas Ketua Pengarah Jaba.tan Mi.neral dan Geo.sains (JMG) berkata, b4han g4lian seperti em4s tersenarai antara mineral yang menjadi milik ker4jaan. Walaupun l0gam ters3but berada di dalam kawasan tanah persendirian mengikut und4ng-und4ng.

“Pada asasnya semua svmber mineral adalah ter.takluk dan menjad1 h@k ker4jaan negeri.

“Penduduk diben4rkan mengg4li tanah tetapi sekiranya menemvi svmber mineral antaranya em4s dan tim4h.

Ia adalah milik ker4jaan seperti termak.tub dalam und4ng-und4ng,” katanya ketika dihubungi Metro Ahad, semalam.

Menurut Yunus, penduduk terbabit bagaimanapun boleh membuat per.mohonan Lesen Melom.bong Tuan Punya untuk menc4ri dan mengg4li emas di tanah milik m4sing-m4sing.

“Lesen ini perlu dip0hon daripada Pejabat Tanah dan G4lian negeri (PTG) dan selepas memperolehnya, mereka perlu mem0hon lesen 0perasi pula daripada JMG.

“P3milik tanah juga perlu mengemvkakan satu skim yang mana perlu mendapat.kan bantuan jurutera perlomb0ngan berdaftar.

“Skim ini secara mudahnya untuk menunjvkkan keluasan, sistem pengairan.

Dan beberapa aspek keselamatan lain yang perlu di.patuhi.

“Selain itu, wujud peruntukan dalam Enakmen Mineral Negeri yang memerlvkan mereka membay4r royalti sekitar 2.5 peratus daripada keuntvngan kepada ker4jaan negeri,” katanya.

Sehubungan itu, Yunus menasihatkan penduduk kampung berkenaan supaya merujvk kepada JMG.

Ini untuk mendapat.kan nasihat bagaimana mereka boleh menerusk4n aktiviti mengg4li em4s di tanah milik masing-masing.

“Tidak perlu terbvru-bvru, sebaliknya dapatkanlah nasihat daripada p4kar.

Mereka juga boleh mengad4kan kerjasama dengan mana-mana syarikat yang mampv melakvkan aktiviti berkenaan secara lebih berkesan.

Dan terserah kepada per.setujuan mereka mengenai nlsbah pemba.hagian keuntungan,” katanya. – HMETRO ONLINE

Sumber:gstvip

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*